مطالب علمي در باره علوم تجربي راهنمائي
 
 
مطالب علمي آموزشي نمونه سؤالات پاسخ به سؤالات
 
موضوع آزمایش دوم راهنمایی :

1- با طرح یک آزمایش پاشیدگی نور را در منشور نشان دهید .      

2- با طرح آزمایشی تغییر رنگ را در یک تغییر فیزیکی توضیح دهید .

3- ظرف تپری را بیابید و کاربرد آن را بیان کنید .  

1- با یک ذره بین در حالت تصویر معکوس و مستقیم را نشان داده و سایر ویژگی های دیگر را توضیح دهید 2- کسوف را بر روی دستگاه شبانه روز نشان دهید .

3- همزن شیشه ای چیست و کاربرد آن را بنویسید ؟

1- قانون باز تاب نور را با طرح آزمایشی نشان دهید .

2- با انجام آزمایشی نشان دهید که حالت فیزیکی یا سطح تماس سرعت واکنش را زیاد می کند .

3- بورت مدرج را شناسایی و کاربرد آنها را بگویید.

1- دوره وبسامد را در حرکت نوسانی طناب محاسبه کنید .

2- خصوصیات تصویر را در آینه تخت با انجام آزمایش بیان کنید .

3- قاشک به چه کار می آید ؟

1-  چگونه می توان سوختنقند را سریعتر کرد ؟ ( با انجام آزمایش )

2- خصوصیات تصویر را در آینه مقعر بررسی کنید ؟

3- بوته چینی و استوانه مدرج را شناسایی و کاربرد هر یک را توضیح دهید .

1- با انجام آزمایش اثر رنگ را بر انتقال گرما از طریق تابش نشان دهید .

2- شکست نور را با انجام آزمایش نشان دهید .

3- یک سنگ رسوبی شده با مواد سیمانی بیابید ؟

1- با طرح آزمایشی نشان دهید که به هنگام سوختن بخار آب تولید می شود .

2- با یک آزمایش نشان دهید که موجها ضمن حرکت با خود انرژی حمل می کنند .

3- بالن حجمی 25 سی سی – بشر 100 سی سی را نشان دهید و کاربرد آنها را بنویسید .

1- آزمایشی انجام دهید که روی سطحی از جسم سایه تشکیل گردد و سایه را چگونه می توان بزرگتر یا کوچکتر کرد؟

2- همرفت گاز را با آزمایش بیان کنید .

3- ارلن تخلیه و آبفشان را پیدا کنید و کاربرد آنها را بگویید .

1- با طرح یک آزمایش نشان دهید که ضمن انجام تغییر شیمیایی ماده جدید آهن سو لفید ایجاد می شود .

2- با طرح یک آزمایش دوره و فرکانس یک فنر و یک وزنه 200 گرم را برای تعداد 30 نوسان بدست آورید

3- بالن پیمانه ای و ته گرد را شناسایی و کاربرد هر یک را بگویید .

1- تصویر مجازی و حقیقی از یک شمع در آینه مقعر ایجاد کنید. 

2- آزمایشی را طرح کنید که تولید رسوب ( یک ماده جدید ) را در یک تغییر شیمیایی نشان دهد .

3- با استفاده از پیپت 4 مول « میلی لیتر »  آب را داخل یک لوله آزمایش بریزید .

 

1- با اجرای آزمایش سه شرط جریان همرفتی را نشان دهید

  2- نقش رنگ ماده را در تابش با آزمایش نشان دهید .

3- دو جسم منیر و غیر منیر بیابید .                   

4- یک سنگ آذرین پیدا کنید .   

1- خسوف را در دستگاه شبانه روز نشان دهید .

2- با اجرای آزمایشی همرفت مایعات را نشان دهید .

3- استوانه مدرج – شیشه ساعت را شناسایی و کار برد آن را توضیح دهید .

1- پیرابین را یافته و توضیح دهید چرا تصویر برگردان ندارد .

2- نقش کاتالیزگر را با اجرای آزمایشی نشان دهید .

3- یک بشر نشان دهید که بتوان در آن 50 سی سی آب ریخت .

4- استوانه مدرج و کاربرد آن را نشان دهید .

 

1- با انجام آزمایشی چگونگی تجزیه آب اکسیژنه را نشان دهید .

2- آینه محدب را یافته و خصوصیات تصویر آن را نشان دهید .

3- کسوف را در دستگاه شبانه روز نشان دهید .

1- با انجام آزمایشی دوره و بسامد را در یک فنر نشان دهید .

2- یک سنگ رسوبی و یک سنگ آذرین نشان دهید .

3- بیپت حسابدار ، گیره و ارلن مایر را با ذکر کار برد ان نشان دهید .

1- با طراحی و انجام آزمایش تغییر رنگ را در یک تغییر شیمیایی نشان دهید .

2- با وسایلی ساره شکست نور را نشان دهید .

3- استوانه مدرج ، توری نسوز و ارلن مایر را با ذکر کار برد آن نشان دهید .

1- به کمک آینه مقعر تصویرمجازی و حقیقی ایجاد کنید .

2- یک سنگ رسوبی تبخیری و یک سنگ دگر گونی نشان دهید .

3- به کمک استوانه مدرج 20 سی سی آب را به ظرف دیگری منتقل کنید .

1- آزمایشی را انجام دهید که ایجاد رسوب را در یک تغییر شیمیایی نشان دهد .

2- باز تاب نور را با طرح آزمایشی نشان دهید .

3- استوانه مدرج را با ذکر کاربرد آن نشان دهید .

1- آزمایشی اجرا کنید که قانون باز تاب نور را نشان دهد .

2- یک سنگ دگرگون شده و یک رسوبی ( بانفوذ سیمان ) نشان دهید .

3- بالن ته صاف ، پیمانه ای و بشر را با ذکر کار برد آن نشان دهید .

 

1- با استفاده از آینه مقعر روی صفحه تصویر تشکیل دهید .

2- نقش کا تالیزر گر را در سو ختن قند نشان دهید .

3- پیپت حسابدار و کار برد آن را بگو ئید .

 موضوع آزمایش اول راهنمایی :

 1- جرم و وزن یک فندق را با ترازوی آشپز خانه محاسبه کنید .                                                                        

2-  با انجام آزمایشی اثر گرما را به جنبش ذرات مایع نشان دهید.                    

3- دما پا را شناسایی کرده و کاربرد آن را بگویید.                                         

­­­­­­­­­­­­

 1- آزمایشی را طراحی کنید که نشان دهید هوای سرد بخار آب بیشتری دارد یا هوای گرم ؟

2- روش جدا سازی یک مخلوط نا همگن گوگرد و براده آهن را نشان دهید ؟

3- وسیله اندازه گیری کمیت حجم و جرم را نشان دهید .

 

 

1- با انجام آزمایشی نقطه انجماد آب را ا ندازه گیری نمایید  ؟

2-  نیروی الکتریسیته را با یک آزمایش نشان دهید ؟

3- دما سنج معمولی و پزشکی را معرفی کرده و بخشهای مختلف آنها را با هم مقایسه کنید ؟ 

 

 1- با طرح آزمایش ساده تراکم پذیری را در سه حالت ماده : جامد ، مایع و گاز نشان دهید ؟

2- با استفاده از مول مولوکولی ، مولکول عنصر و ترکیب را نشان دهید .

3- با استوانه مدرج پی پت 4 سی سی الکل را در 10 سی سی آب مخلوط کرده و حلال و حل شونده را مشخص کنید ؟

 

1- با طرح یک آزمایش تفاوت انبساط طولی را در دو فلز با هم مقایسه کنید ؟

2- یک مخلوط همگن و ناهمگن بسازید .

3- بالن ته گرد و گیره بالن را معرفی کرده و کاربرد آنها را بگویید .

 

1- با انجام یک آزمایش نشان دهید که انرژی پتانسیل مکانیکی به چه عواملی بستگی دارد ؟

2- اثر باد یا هوای متحرک را با طرح آزمایشی بر سرعت تبخیر نشان دهید ؟

3- استوانه مدرج و هاون چینی را نشان دهید و کار برد آن را توضیح دهید .

 

1- با طرح آزمایشی نیروی تکیه گاه را نشان دهید ؟

2- با طرح آزمایشی نشان دهید که چگونه می توانیم به وجود بخار اب در هوا پی ببریم ؟

3- دو عنصر فلزی و دو عنصر نا فلزی نشان دهید ؟

 

1- با انجام آزمایشی نشان دهید که نا خالصی بر نقطه جوش تاثیر دارد ؟

2- با طرح آزمایشی نیروی اصطکاک و گرانش را نشان دهید ؟

3- بشر و ارلن را شناسایی کرده و کاربرد آن را بگوئید ؟

 

1- با انجام آزمایشی اثر گرما را بر جنبش ذرات مایع نشان دهید ؟

2- یک مخلوط ناهمگن از براده آهن و خاک اره بسازید و آنها را جدا کنید ؟

3- ارلن مایر را پیدا کنید و کاربرد آن را بیان کنید ؟

 

1- با طرح آزمایشی ساده نشان دهید که نیروها اثر متقابل دارند .

2- با طرح آزمایشی دو عامل مو ثر بر سرعت تبخیر را نشان دهید .

3- در اطراف خود دو وسیله تبدیل انرژی بیابید .

___________________________________________________________________________

 ۱-با اجرای آزمایشی تفاوت انبساط طولی دو فلز را نشان دهید.               

   2- مخلوط ناهمگن روغن و آب را با روش مناسب جدا کنید .

3-  ارلن مایر و استوانه مدرج را با ذکر کاربرد ان معرفی کنید .

1- با اجرای آزمایشی آب شور را به اب شیرین تبدیل کنید .

2- با وسایل ساده پیرامون خود نیروی الکتریکی را نشان دهید .

3- دما سنج جیوه ای را نشان داده و کاربرد آن را بیان کنید .

1- با اجرای آزمایشی اثرناخالصی بر نقطه جوش را بیان کنید .

2- وزن دو جسم را با وسیله مناسب اندازه یگیرید .

3- دما سنج الکلی را نشان داده و کاربرد آن را بیان کنید .

1- با اجرای آزمایشی نشان دهید اجزای مخلوط ناهمگن براحتی از هم جدا می شوند؟

2- از محیط پیرامون خود دو مورد تبدیل انرژی مثالی بزنید؟

3- پیپت مدرج وقیف جداکننده را با ذکر کاربرد آن نشان دهید؟

1- با انجام آزمایشی نیروی اصطکاک ونیروی وزن را نشان دهید؟

2- وزن دو جسم را با وسیله مناسب اندازه بگیرید .

3- بشر – بالن ته صاف را با ذکر کاربرد آن توضیح دهید.

 

1- وزن دو جسم دلخواه را اندازه بگیرید .

2- نقطه جوش آب و اثر نا خالصی روی آن را نشان دهید.

3- استوانه مدرج و شیشه ساعت را با ذکر کاربرد آن نشان دهید .

 

1- به کمک آزمایشی اجزای مخلوط ناهمگن را از هم جدا کنید .

2- از تبد یلات انرژی پیرامون خود مثال بزنید .

3- وسایل لازم برای گرم کردن مقداری آب را فقط نشان دهید .

  

1- با انجام آزمایشی نشان دهید که هوای گرم بخار آب بیشتری در خود نگه می دارد یا هوای سرد؟

2- از محیط اطراف خود دو تبدیل انرژی مثالی بزنید؟

3- نیرو سنج و دماسنج جیوه ای را نشان دهید؟

 

1- با انجام آزمایشی عمل تقطیر را نشان دهید؟

2- نیروی اصطکاک را با انجام آزمایش نشان دهید؟

3- الن مایر- پیپت وگیره را با ذکر کاربرد آن نشان دهید؟

 

 1- وزن دو جسم دلخواه را اندازه بگیرید؟

2- نقطه جوش آب واثر ناخالص روی آن را نشان دهید؟

3- استوانه مدرج و شیشه ساعت را با ذکر کاربرد آن نشان دهید؟

 

1- به کمک آزمایشی اجزای مخلوط ناهمگن را ازهم جداکنید؟

2- از تبدیلات انرژی پیرامون خود مثالی بزنید؟

3- وسایل لازم برای گرم کردن مقداری آب را فقط نشان دهید؟

 

 سوالات مسابقات آزمایشگاهی                 

 پایه سوم                      

 ۱- چرخ و محوری را نشان دهید که مزیت آن بیشتر از 1 باشد؟

2- در یک برق نما از طریق تماس بار منفی ایجاد کنید؟

3- بالن ته گرد – قیف جدا کننده را با ذکر کاربرد آن نشان دهید

- ۱اهرم نوع دوم بسازید ؟

2- با استفاده از وسایلی ساده اثر فشار هوا را نشان دهید؟

3- با استفاده از وسیله ای مناسب ml2 اسید را در مقداری آب حل کنید ؟

 -۱ مدل مولکولی گاز نیتروژن دی اکسید را بسازید؟

2- با آزمایشی الکترولیت ویا غیر الکترولیت بودن محلولی را نشان دهید ؟

3- الکتروسکوپ را نشان داده وکار آن را توضیح دهید؟

  

1- راه شناسایی اسیدرا با آزمایشی بنویسید؟

2- میزان اسیدی یا بازی بودن یک محلول را مشخص کنید؟

3- آمپرسنج را نشان داده وکارآن را توضیح دهید؟

  

1- با انجام آزمایشی کارانجام شده را اندازه بگیرید؟

2- توان خودرا با انجام آزمایشی اندازه بگیرید؟

3- ولت سنج را نشان داده وکار آن را توضیح دهید؟

 |+| نوشته شده در  سه شنبه پنجم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:2  توسط لاله  | 
 
  بالا